Close

Bikram Kumar Mallik

Adm-gen

Tahasil Office,Vyasanagar

Email : tdrvyasanagar[at]gmail[dot]com
Designation : Tahasildar Vyasanagar
Phone : 06726220205